Plan dla nowego EBL!

Poniższy tekst jest tłumaczeniem materiału Panosa Gerontopoulosa "Plan for a New EBL" rozesłanego do dziennikarzy i działaczy brydżowych całej Europy wraz z deklaracją kandydowania na funkcję  Prezydenta EBL podczas tegorocznego kongresu w Opatiji.

JAK ODNOWIĆ EBL?

Brydż pozostaje w stagnacji, pomimo, że świat podąża naprzód i codziennie pojawiają się nowe wyzwania. Szczególnie w Europie, liczba członków federacji brydżowych pozostaje tam, gdzie zatrzymała się 20 lat temu, tj. nieco poniżej 400.000, i nie ma żadnych znaków świadczących o tym, żeby miało się to zmienić. Z drugiej strony, stały wzrost średniego wieku graczy, jest tendencją w niewłaściwym kierunku.

Kilka federacji w Europie pokazuje, jak powinno się to robić, działając na tym polu w dobrym kierunku, ale w większości z 48 federacji, będących członkami EBL sytuacja pozostawia wiele do życzenia.

Oczekuje się, że EBL powinien stymulować wysiłki w kierunku rozwoju na wszystkie możliwe sposoby i koordynować politykę rozwojową w całej Europie dla korzyści krajowych federacji, indywidualnych graczy, i brydża jako takiego. Niestety, działania Ligi ograniczają się do organizacji imprez mistrzowskich i kilku corocznych seminariów. EBL zajmuje się prawie wyłącznie działalnością bieżącą. Nie ma planów na jutro, a brak długofalowej wizji jest ewidentny. Należy to zatrzymać. Natychmiast. Brydż europejski wymaga przełożenia strony i rozpoczęcia całkowicie nowego rozdziału nim będzie na to zbyt późno.

Co powinno być napisane w tym rozdziale? Wiele idei, z których część można wdrażać natychmiast, a niektóre wymagają więcej czasu, aby przynieść owoce. Puste strony przyszłości EBL nie mogą pozostawać czyste ani chwili dłużej…

1.ROZWÓJ

a.Promocja

W pewnym okresie brydż, oraz szachy, były bezdyskusyjnie grami umysłowymi o zasięgu światowym, ze statusem jedynie lokalnie zakłócanym przez inne gry. Dzisiaj jest inaczej. Ekspansja gier komputerowych, niezwykle atrakcyjnych ze względu na złożoność, realizm i stawiane wyzwania zmieniła tą sytuację - i woła to o zmianę naszych planów promocyjnych.

Zadaniem Ligi jest przeanalizowanie tej sytuacji i przygotowanie propozycji dla federacji narodowych, dostosowanych do ich specyfiki, ze wskazaniem, jak wysiłki promocyjne powinny być ukierunkowane. Należy wykorzystać, a nawet rozszerzyć posiadane doświadczenie, wiedzę i metody działania w tej dziedzinie. To powinno być bezwględnym priorytetem.

b.Nauczanie.

Nauczyć się grać w brydża nie jest łatwo. Pozyskanie chętnych do nauki i zapewnienie atrakcyjności naszego sportu od samego początku wymaga wypracowanych metod i wykwalifikowanego personelu, w przeciwnym razie początkujący, prędzej, bądź później, opuszczą nasze szeregi.

Kilka krajów w Europie wypracowało solidne podstawy dydaktyki brydża i wyszkoliło nauczycieli, którzy je stosują. Reszta potrzebuje pomocy.

EBL powinno zabezpieczyć przed koniecznością odkrywania koła na nowo, gdy przechodzi się z kraju do kraju. Jako kontynent, jesteśmy światowym liderem w nauczaniu brydża. Jest zadaniem Ligi zebranie całej tej wiedzy i uczynienie jej dostępną w formie zunifikowanego standardu nauczania, wraz ze wszystkimi materiałami, dla tych, którzy jej potrzebują. Zadaniem powinno być utworzenie komisji, złożonej z czołowych europejskich nauczycieli brydża pod nadzorem kompetentnego członka Komitetu Wykonawczego. To także powinno być zadanie z wysokim priorytetem.

c.Młodzież.

Każdy zdaje sobie sprawę, że bez dopływu młodych graczy brydż nie przetrwa. W 2009 roku Komitet Wykonawczy EBL stworzył fundusz młodzieżowy, aby wspierać promocję w tym  wrażliwym kierunku. Do dnia dzisiejszego, funduszem nie zarządzano właściwie, i żaden program rozwoju brydża młodzieżowego nie został nawet naszkicowany!

2.MISTRZOSTWA I TURNIEJE

a.Istniejące zawody.

Oczywiście organizacja mistrzostw Europy jest jednym z głównych zadań Ligi. Przez lata Europa odgrywała wiodącą rolę w organizacji turniejów i dlatego jakość naszych imprez powinna nie mieć sobie równych. Faktycznie, mamy wiedzę i technologię, a także personel, będący w stanie przeprowadzić doskonale każdy turniej. Tego oczekują gracze, i liga powinna dostosowywać swoją strukturę do zapewnienia realizacji tego ważnego celu.

b.Nowe, ale inne imprezy

Mamy już wiele turniejów europejskich w praktycznie wszelkich kategoriach, a kalendarz jest bardzo zatłoczony. Niemniej musimy być otwarci na innowacje i nie odrzucać nowych pomysłów, szczególnie, jeżeli mają one wsparcie sponsorów i nie kolidują z istniejącymi turniejami.

3.ADMINISTRACJA

a.Decentralizacja i połączenie

Jeżeli chodzi o strukturę, EBL jest organizacją, pozostająca w wieku  młodzieńczym. Biuro powstało całkiem niedawno i zatrudnia jedynie kilka osób na część etatu. EBL jest zarządzane przez Prezydenta i Komitet Wykonawczy, którzy realizują swoje decyzje poprzez Komisje, składające się z wolontariuszy, oraz zatrudnianych doraźnie konsultantów. Aby porównać, pod względem struktury i liczby personelu, EBL nie osiągnęła nawet poziomu niewielkiego związku krajowego.

Przy takim ubóstwie zasobów ludzkich, nie można sobie pozwolić na marnowanie sił, gdyż każdy dostępny wkład w działalność może zrobić sporą różnicę. Członkowie Komitetu Wykonawczego powinni brać na siebie różne działy aktywności i realizować swoje zadania cały czas, od (organizacyjnego i finansowego) planowania do realizacji. Prezydent musi nadzorować i koordynować całość operacji zamiast próbować zachować krępującą kontrolę nad wszystkimi działaniami. Decentralizacja i przesunięcie kompetencji są tutaj kluczowymi słowami.

Po wdrożeniu tego, nowa EBL będzie pracowała jak rada ministrów. Różne wydziały będą podporządkowane członkom Komitetu Wykonawczego, biorąc pod uwagę ich zainteresowania, kompetencje, oraz zdolności. Komisje wydziałowe będą nakreślały plany działania i szczegółowe budżety, prowadzące do konkretnych efektów w określonym czasie. Po akceptacji planu, od wydziału będzie się wymagało jego realizacji i będzie on odpowiedzialny za rezultaty.

b.Technologia i zarządzanie elektroniczne.

Urządzenia elektroniczne doprowadziły do całkiem nowej ery w organizacji, dodając nowe możliwości realizacji wcześniej nieosiągalnych celów. Ma to szczególną wartość dla organizacji takiej, jak EBL. Gdzie rozszerzona komunikacja, zarówno wewnętrzna, jak i ze związkami narodowymi, jest podstawą działania.

Do niedawna EBL nie posiadał żadnych archiwów; szczęśliwie, wiele informacji jest obecnie dostępnych publicznie na stronie internetowej EBL, głównie wyniki mistrzostw oraz informacje o turniejach. Sieć informacyjna EBL będzie rozszerzana, aby była kompletna i elektroniczne środki komunikacji będą stosowane w codziennym funkcjonowaniu Ligi; Niezbędna będzie w tym celu weryfikacja tego, co już istnieje i funkcjonuje, oraz wyeliminowanie błędów i sprzeczności.

Poza rozwojem elektronicznych sposobów komunikacji, Liga będzie będzie wspierać ma wszelkie możliwe sposoby, w tym także ewentualne inicjatywy stron trzecich, postęp w wykorzystaniu nowoczesnych technologii w nauczaniu brydża oraz prowadzeniu turniejów. Wyobraźmy sobie, jaki byłby dzisiaj brydż bez bidding boksów, maszyn powielających, komputerowego liczenia wyników, no i ostatniego wynalazku - automatycznego rozpoznawania kart - wszystkich europejskich wynalazków, które zmieniły nasze brydżowe życie. 

Internet ogrywa bardzo ważną rolę w naszym życiu, a brydż jest sportem internetowym, w odróżnieniu od sportów fizycznych, które są sportami telewizyjnymi. Internet jest już używany przy organizacji zawodów brydżowych, ale na pewno tkwią tu większe możliwości. Najważniejsze jest używanie Internetu do przekazu zawodów brydżowych i czerpanie z tego możliwych korzyści. W większości sportów, transmisje przynoszą przychody; w brydżu my, zamiast tego, nadal płacimy!

c. Public relations

Nie jest dzisiaj łatwo zainteresować sponsorów, zwłaszcza w Europie. Nie można jednak pomijać działalności w zakresie PR, gdyż nawet niewielki sukces na tym polu może zrobić wielką różnicę naszej dyscyplinie sportu.

W ostatnich latach elita światowego brydża zbiera się regularnie w Ameryce Północnej dzięki indywidualnemu sponsoringowi, podczas gdy udział Amerykanów w turniejach europejskich jest nieporównywalnie mniejszy. Prywatny indywidualny, bądź korporacyjny sponsoring może także prowadzić do innowacyjnych imprez bądź aktywności. 

Co więcej, w Europie mamy możliwość sponsoringu rządowego. Federacje narodowe poszukują wsparcia od organizacji krajowych i lokalnych, a EBP powinien zbadać grunt wśród organów Unii Europejskiej i stwierdzić, do jakiego stopnia brydż mógłby być wspierany bezpośrednio bądź poprzez programy społeczne.

d.Współpraca z federacjami narodowymi

i.Koordynacja

48 krajowych związków brydżowych jest członkami EBL. Są pomiędzy nimi wielkie różnicowanie. Wydaje się to nieprawdopodobne, ale 2 największe z 48 związków zrzeszają połowę wszystkich członków Ligi, podczas gdy 26 najmniejszych to łącznie zaledwie 2% ogółu członków! To stwarza poważne problemy nierównowagi. Zadaniem Ligi jest praca nad zminimalizowaniem tych różnic. Wymaga to bliższych związków roboczych Ligi z federacjami, a także pomiędzy nimi wzajemnie.

W ciągu 70 lat historii EBL, Liga byłą prowadzona zawsze przez Prezydentów z 5 największych krajów, a zaledwie raz był wybrany Prezydent z mniejszego kraju. Po 34 latach można by oczekiwać pożytku dla EBL przy rozwiązywaniu jej problemów, gdyby było to robione z perspektywy nowego, ale doświadczonego Prezydenta z mniejszego kraju.

Jak dotychczas, EBL organizuje, co dwa lata, seminaria dla działaczy i urzędników federacji krajowych, mające na celu dyskusję, omawianie i rozwiązywanie powszechnych problemów, wymianę doświadczeń i osiągnięć, a także zbliżenie administratorów brydżowych między sobą. Powinno to być rozszerzane, dyskusja i wymiana doświadczeń powinna być bardziej intensywna, i prowadzona także za pomocą środków komunikacji, informacji zwrotnej i koordynacji przez personel EBL. Nie do zaakceptowania jest fakt, ze stopień rozwoju brydża może zmienić się radykalnie na przestrzeni kilku kilometrów, po przekroczeniu granicy jakiegoś kraju. Różnice polityczne i ekonomiczne pomiędzy krajami europejskimi maleją z każdym dniem i brydż musi także podążać w tym kierunku!

ii.Składki roczne

Tradycyjnie, EBL sprawdza liczbę indywidualnych członków (graczy) w różnych federacjach krajowych i nalicza roczną składkę w zależności od zadeklarowanej wielkości. Jednak federacje krajowe mają różne podejście do definicji „członka” - u jednych są to tylko czołowi gracze, u innych - wszyscy, którzy zadeklarowali członkostwo. Federacje zorientowały się, że zadeklarowanie mniejszej liczby członków może zmniejszyć opłaty na rzecz EBL; to jest wbrew interesowi brydża i jego potencjałowi promocyjnemu!

Ten system musi zostać zastąpiony przez bardziej przejrzysty, biorący pod uwagę kilka obiektywnych parametrów. Prace w tym kierunku zostały już podjęte i należy je zakończyć w sensownym czasie.

e.Współpraca z innymi organizacjami sportowymi.

Europa jest pierwszą i najważniejszą strefą Światowej Federacji Brydżowej (WBF), stanowiąc dziś nieco ponad 55% tej ośmiostrefowej organizacji. Zdajemy sobie sprawę z naszej wiodącej roli w WBF i chcemy dbać o jej zachowanie przez wkład i osiągnięcia w ważne obszary rozwoju brydża, technologii, organizacji, oraz, oczywiście ewolucję teorii i techniki brydża. Nasi reprezentanci w komisjach WBF są tam po to, aby pomagać w osiąganiu globalnych celów, a nie wspierać bądź realizować krótkowzroczne lokalne cele bądź interesy.

Poprzez WBF wspieramy działania w kierunku wzrostu roli brydża w międzynarodowych organizacjach sportowych, takich, jak International Mind Sport Association, SportAccord, ARISF (zrzeszenie sportów, uznawanych przez MKOl) oraz Międzynarodowy Komitet Olimpijski oraz integracji brydża ze światową rodziną sportów umysłowych.

f.Historia i uznanie

Aktywność bez historii jest jak drzewo bez korzeni.

Zorganizowany europejski brydż sportowy ma na swoich barkach już trzy ćwierćwiecza historii, ale dotychczas historia brydża w Europie zajmowała głównie hobbystów. Teraz, gdy EBL ma już swoją stałą siedzibę, nadszedł czas, aby zabezpieczyć, że informacje o naszej przeszłości, ewolucji i tożsamości nie będą zależeć jedynie od dobrej woli.

 Zebranie różnych źródeł historii brydża idzie w parze z uznaniem wkładu ludzi, którzy tworzyli i pisali naszą historię.

4.CZYNNIK SPOŁECZNY

W odróżnieniu od innych sportów, fani brydża są także zawodnikami, graczami, tzn. tymi, którzy wiedzą jak, i lubią uprawiać ten sport osobiście. Nie wszyscy, rzecz jasna, są mistrzami, ale są ludźmi, którym brydż daje przyjemność. Jest to wielka masa ludzi, dla których brydż jest atrakcyjny, przede wszystkim dlatego, że jest to sport społeczny. Łączy ludzi. Gra w brydża jest kamieniem węgielnym dla wielu znajomości. Wymaga wzajemnego porozumienia. Służy pokojowi!

Musimy pamiętać, że brydż to nie tylko wąska, eksponowana grupa ludzi ścisłej czołówki. To także zwykli brydżyści, co wieczór zapełniający kluby w całej Europie, bądź okupujący serwery brydżowe na okrągło. Wszyscy ci ludzie czerpią z brydża taką samą radość. Nie wolno tego przegapić i należy zaopiekować się także i nimi!

PODSUMOWANIE

Po okresie stagnacji, europejski brydż potrzebuje świeżości i nowego otwarcia. W tym okresie należy położyć nacisk na rozwój, głównie wśród młodzieży i na nierównowagę pomiędzy naszymi federacjami krajowymi. Będą zmobilizowane wszystkie siły, bez wyjątku, i każdy administrator będzie swobodnie zarządzał powierzonym mu działem, pod warunkiem osiągania zamierzonych rezultatów. Zasadą, zgodną z duchem czasu, będzie elektroniczne zarządzanie.

Brydż europejski ma wspaniała przeszłość i wielki potencjał. Zasługuje na wielką przyszłość. Z dobrym planem i dobrym zespołem możemy osiągnąć ten szlachetny cel.  Zróbmy to!

Panos Gerontopulos.